QĐ thôi hưởng trợ cấp BTXH của bà Phan Thị Chắt - ĐL
  QĐ thôi hưởng trợ cấp BTXH của bà Nguyễn Thị Liên - ĐL
  QĐ hưởng trợ cấp BTXH của bà Nguyễn Thị Hà - ĐL
  QĐ hưởng trợ cấp BTXH của bà Trần Thị Huệ - BH
  QĐ hưởng trợ cấp BTXH của ông Hoàng Đình Sỹ - BH
  Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp Đài tượng niệm Liệt sỹ phường Đậu Liêu
  Về việc nghỉ hưu đối với viên chức quản lý (ông Phan Công Bình, Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh)
  V/v báo cáo tình hình thực hiện dự án Khu dân cư tổ 6, tổ 7, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh
  V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn quy trình ban hành văn bản điện tử, lập hồ sơ điện tử trên phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc
  Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện CTMTQG giảm nghèo giai đoạn 2021-2025