Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
  Góp ý “Dự thảo” thảo Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2024
  V/v đề nghị cho sữa sai việc tử của bà: Trần Thị Hoá trên cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử
  Báo cáo thực hiện Nghị quyết 98 cuối 2023
  V/v đôn đốc xây dựng,cũng cố và nộp hồ sơ Chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
  Sản xuất vụ Xuân năm 2024
  Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo; hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn xã cuối năm 2023
  V/v đề nghị cho sữa sai tên khai sinh trong phần mềm trên cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử
  Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2024
  Về việc xin hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ Phan Thị Long